4770 inwoners met een vervangingsinkomen

Begin 2017 ontvingen 4770 inwoners van Dilsen-Stokkem een vervangingsinkomen. Dat is de som van het aantal personen met een pensioenuitkering, een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

De grootste groep hiervan zijn personen met een pensioen. Begin 2017 ging het om 3509 personen. Dat aantal neemt jaar na jaar toe. Daarnaast ontvingen begin 2017 497 inwoners een werkloosheidsuitkering. Dat aantal is tussen 2014 en 2017 gedaald. Ten slotte waren er begin 2017 ook 636 personen arbeidsongeschikt. Ook dat aantal nam gestaag toe tussen 2009 en 2017.

Aantal loontrekkenden, zelfstandigen en pensioentrekkenden in Dilsen-Stokkem
Bron: DWH AM&SB KSZ, bewerking Jackie Janssen

Meer dan 16% van personen met pensioenuitkering is jonger dan 65 jaar

Op ééntje na hebben we evenveel vrouwen als mannen arbeidsongeschikt. Dat is ook zo bij de personen met een pensioenuitkering. Bij de pensioenen is het overwicht voor de mannen.

Personen die een pensioenuitkering ontvangen, zijn  uiteraard vooral ouderen. Toch is meer dan 16% van deze groep jonger dan 65 jaar. Bij de werklozen is bijna 6 op de 10 jonger dan 50 jaar.

Opgedeeld naar huishoudtype gaat het bij de personen met een pensioen vooral om partners zonder kinderen en om alleenstaanden. Bij de werklozen vormen de partners met kinderen de grootste groep. Dat is ook het geval bij de personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bevolking met vervangingsinkomsten
Bevolking met vervangingsinkomen naar achtergrondkenmerken
Bron: DWH KSZ, bewerking Jackie Janssen

Aantal werkenden stijgt lichtjes

Het afgelopen jaar vond een klein deeltje van onze inwoners een job. 0,7% om precies te zijn. Dat is goed nieuws. Al zal er meer moeten gebeuren om van de staart van het peloton weg te geraken.

Bevolking naar geslacht, leeftijd en arbeidsmarkt
Bron: Statistiek Vlaanderen

Wie weet brengt Elerweerd of het vakantiepark op Terhills snel beterschap!

Written by

janssja

Als geboren en getogen inwoner van Dilsen-Stokkem en België wil ik onze inwoners terug trots maken en laten meewerken aan een toekomst waarin SAMEN centraal staat.